Arbejdsulykker

Hvis en ansat kommer til skade ved en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde det, hvis medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Af arbejdsskadeloven fremgår det:

§ 2. Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Det betyder, at alle ansatte og frivillige, der udfører et arbejde i en arbejdsgivers interesse er omfattet af loven, og at ulykker, der kan medføre ydelser efter loven skal anmeldes senest 9 dage efter, at skaden er sket. (det gælder fx kaffedamer, ringelaug, hjælpere ved arrangementer i sognegården, hjælpere på kirkegården osv. osv.)

Arbejdsskader deles op i 2 kategorier:

Arbejdsulykker:

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at anmelde alle ulykker (også brilleskader).

Arbejdsgiver skal sørge for, at der bliver oprettet en profil på https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy

For at komme videre med en anmeldelse, der skal ske senest 9 dage efter tilskadekomsten, skal I oprette en medarbejdersignatur i NEMid.

I er forsikret i Folkekirkens Forsikringsenhed og har policenr. 70201991.

Når der er sket en arbejdsulykke, skal den anmeldes digitalt med NEMid senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

AmG/AmU er forpligtet til at gennemgå ulykken og tage initiativer med det samme til at forebygge, at en tilsvarende ulykke sker igen.

I forbindelse med det årlige abonnementsbesøg gennemgås årets skader.

Anmeldelse af erhvervssygdomme:

Får ansatte en erhvervssygdom (bevægeapparatslidelser, allergier, psykisk nedslidning, hørenedsættelse m.v.), så skal vedkommende henvende sig til sin læge eller arbejdsmedicinsk klinik, der vil hjælper med at anmelde.

Læger er forpligtede til at anmelde formodede eller konstaterede erhvervssygdomme.

BLANKET TIL INTERN ANMELDELSE

BLANKET TIL NÆRVED ULYKKER