Brandsikkerhed

Kirker, sognegårde, menighedshuse m.v. hører under de regler som især Beredskabsstyrelsen har lavet om "Forsamlingslokaler".

Bygningsreglementet har fx regler om 130cms flugtveje - fx i midtergangen når der sættes stole op.

Kirker er stort set alle bygget før et bygningsreglement trådte i kraft - derfor ser vi smalle midtergange, pulpiturrækværk, der er lave osv. Det betyder, at kirkerne ikke nødvendigvis skal have en godkendelse, så længe de bruges som kirkerum.

Men det er brandmyndigheden, der skal godkende, når kirken bruges til andre arrangementer som fx koncerter og der træder bygningsreglemtets regler i kraft!

Arbejdsgiveren har ansvaret for at alle regler vedrørende forebyggelse af brand overholdes fx:

Det drejer sig blandt andet om:

  • At arbejdsgiveren udpeger en ansvarlig for brandsikkerheden.
  • Hvor mange der må opholde sig i lokalerne (brandmyndigheden udsteder godkendelsen).
  • At alle ansatte instrueres 1 x årligt i de regler som arbejdsgiveren har lavet vedrørende brand og forebyggelse.
  • At reglen om 130cm bredde når der sættes ekstra stole op i midtergangen i kirken overholdes.
  • At stole er sat forsvarligt sammen i rækker på min 4.
  • At enkeltstående løse stole er fastnaglet, så de ikke kan vælte.
  • At der er det slukningsudstyr, der hvor brandvæsenet har bestemt det..
  • At der føres en driftjournal se nedenfor.
  • At der i tvivlsspørgsmål indhentes fortolkning/svar fra den lokale Brandmyndighed, der er den eneste, der har ret til at fortolke og evt give dispensation.

Afsnit 8. Driftsjournal - Skal udfyldes hver gang kirken bruges til andet end kirke)

For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der i punkt 2.2 i de driftsmæssige forskrifter indført en bestemmelse om, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal. Driftsjournalen er en slags "logbog", hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet med sin underskrift indestår for, at et antal nærmere specificerede forhold ved kontrol er fundet i orden. Ved den daglige leders fravær varetages denne opgave af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder, jf. forskrifternes punkt 2.3.

VEJLEDNING I FOREBYGGELSE AF BRAND

I KIRKER

DRIFTMÆSSIGE  FORSKRIFTER

BEKENDTGØRELSE

DRIFTJOURNAL

BRANDVÆRNSFORANSTALTNINGER

BEKENDTGØRELSE